Estatuts

Estatuts de l’Associació

A continuació trobareu els estatuts que regeixen la nostra associació. Aquests han estat refets i adaptats durant l’any 2004 per complir amb la Llei Orgànica 1/2002 d’Associacions.

Capítol I – Denominació, fins, domicili i àmbit

ART. 1 – DENOMINACIÓ

Amb la denominació JOVENTUTS MUSICALS DE CIUTADELLA DE MENORCA, es constitueix per temps indefinit una Associació que s’acull a la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, i disposicions complementàries.

Joventuts Musicals de Ciutadella de Menorca està integrada a la Confederación Juventudes Musicales de España, que és un moviment adscrit a la Fédération Internationale des Jeunesses Musicales.

Juventudes Musicales de España fou declarada Associació d’Utilitat Pública per acord del Consell de Ministres en la sessió de 18 de gener de 1974.


ART. 2 – PERSONALITAT JURÍDICA

L’Associació, que manca d’ànim de lucre, té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d’obrar per a administrar i disposar dels seus bens i per al compliment dels seus fins.


ART. 3 – PRINCIPIS

L’Associació basarà la seva actuació en el següents principis:

 • Caràcter artístic i pedagògic sense ànim de lucre.
 • Independència i eliminació de tota discriminació política, social, religiosa, racial i lingüística.
 • Consideració de l’accés a la Música com un dret fonamental de les persones.

ART. 4 – FINS

Constitueix la finalitat social principal la d’agrupar al jovent pel coneixement, instrucció, foment i difusió de la Música en especial i de les Arts en general.


ART. 5 – ACTIVITATS

Per al compliment dels fins esmentats en l’article anterior, l’Associació podrà organitzar concerts, recitals, audicions, sessions pedagògiques, col·loquis, concursos, editar publicacions (impreses, electròniques i audiovisuals), projeccions cinematogràfiques, etc., i en general qualsevol activitat que contribueixi al millor compliment de la seva finalitat social.


ART. 6 – DOMICILI SOCIAL I ÀMBIT TERRITORIAL

L’Associació estableix el seu domicili social a l’avinguda de la Constitució, número 18, de la població de Ciutadella de Menorca, codi postal 07760. L’àmbit territorial en el que realitzarà principalment les seves activitats serà el del terme municipal de Ciutadella de Menorca.

Capítol II – Òrgan de representació

ART. 7 – COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA

L’Associació serà gestionada i representada per una Junta Directiva formada per:

 • President
 • Vicepresident
 • Secretari
 • Tresorer
 • Un nombre de Vocals proporcional a les necessitats de l’Associació.

L’exercici dels càrrecs que composen la Junta Directiva serà gratuït. Aquests seran designats i revocats per l’Assemblea General.


ART. 8 – DURADA DEL MANDAT DE LA JUNTA DIRECTIVA

El mandat de la Junta Directiva tindrà una durada de cinc anys.

Els membres de la Junta Directiva podran causar baixa per:

 • Renúncia voluntària comunicada per escrit a la Junta Directiva
 • Incompliment de les obligacions que tingueren encomanades
 • Expiració del seu mandat.

Els membres de la Junta Directiva que hagueren esgotat el termini pel qual foren escollits, continuaran ostentant els seus càrrecs fins el moment en que es produeixi l’acceptació dels que els substitueixin.


ART. 9 – REUNIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva es reunirà al manco una vegada cada mes, i quantes vegades ho determini el President o ho sol·licitin un mínim d’un terç dels membres de la Junta. Quedarà constituïda quan hi assisteixi la meitat més un dels seus membres. Els seus acords es prendran per majoria de vots i, en cas d’empat, decidirà el President amb vot de qualitat.


ART. 10 – COMPETÈNCIES DE LA JUNTA DIRECTIVA

Les facultats de la Junta Directiva s’estendran, amb caràcter general a tots els actes propis dels fins de l’Associació, sempre que no requereixin, segons els Estatuts, autorització expressa de l’Assemblea General.

Són facultats generals de la Junta Directiva:

 • Dirigir les activitats socials i portar a terme la gestió econòmica i administrativa de l’Associació, acordant realitzar els oportuns contractes i actes.
 • Executar els acords de l’Assemblea General.
 • Formular i sotmetre a aprovació de l’Assemblea General els Balanços i els Comptes Anuals.
 • Resoldre l’admissió de nous associats.
 • Nomenar delegats per alguna activitat determinada de l’Associació.
 • Qualsevol altra facultat que no sigui competència exclusiva de l’Assemblea General.

ART. 11 – PRESIDENT

Són facultats del President:

 • Representar legalment a l’Associació en front de tota classe d’organismes públics o privats.
 • Convocar, presidir i aixecar les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva, així com dirigir les deliberacions d’una i altra.
 • Ordenar pagaments i autoritzar amb la seva signatura els documents, actes i correspondència.
 • Adoptar qualsevol mesura urgent que recomani el bon funcionament de l’Associació o resulti necessària o convenient pel desenvolupament de les seves activitats, sense prejudici de donar comptes posteriorment a la Junta Directiva.

ART. 12 – VICEPRESIDENT

El Vicepresident substituirà al President en cas d’absència, motivada per malaltia o qualsevol altra causa, i tindrà les mateixes funcions que el President.


ART. 13 – SECRETARI

El Secretari tindrà al seu càrrec la direcció dels treballs purament administratius de l’Associació, expedirà certificacions, mantindrà els llibres de l’Associació legalment establerts i l’arxiu d’associats, i custodiarà la documentació de l’Associació, fent que es cursin els comunicats sobre designació de Juntes Directives i demés acords socials que puguin ser inscrits als registres corresponents, així com la presentació dels comptes anuals i el compliment de les obligacions documentals en els termes que corresponguin legalment.


ART. 14 – TRESORER

Són funcions del Tresorer:

 • Recaptar i custodiar els fons de l’Associació.
 • Executar les ordres de pagament que expedeixi el President.

ART. 15 – VOCALS

Els Vocals tindran les obligacions pròpies del seu càrrec com a membres de la Junta Directiva, així com les que neixin de les delegacions o comissions de treball que la pròpia Junta els hi encomani.


ART. 16 – VACANTS

Les vacants que es puguin produir durant el mandat de qualsevol dels membres de la Junta Directiva seran cobertes provisionalment entre els esmentats membres fins a l’elecció definitiva a l’Assemblea General.

Capítol III – Òrgan de govern

ART. 17 – L’ASSEMBLEA GENERAL

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de l’Associació i estarà integrada per tots els associats.


ART. 18 – REUNIONS DE L’ASSEMBLEA GENERAL

Les reunions de l’Assemblea General seran Ordinàries i Extraordinàries. L’Ordinària es celebrarà una vegada a l’any, dins dels quatre primers mesos següents al tancament de l’exercici anterior. Les Extraordinàries es celebraran quan les circumstàncies ho aconsellin, a judici del President, quan la Junta Directiva ho acordi o quan ho proposi per escrit una desena part dels associats.


ART. 19 – CONVOCATÒRIA DE LES ASSEMBLEES

Les convocatòries de les Assemblees Generals es formularan per escrit expressant el lloc, dia i hora de la reunió així com l’Ordre del dia amb esment concret dels assumptes a tractar. Entre la convocatòria i el dia assenyalat per a la celebració de l’Assemblea en primera convocatòria hi haurà d’haver al manco quinze dies, podent fer constar si procedeix la data i hora en que es reunirà l’Assemblea en segona convocatòria, amb al manco una hora de diferència entre ambdues.


ART. 20 – COMPETÈNCIES I VALIDESA DELS ACORDS

Les Assemblees Generals, tant Ordinàries com Extraordinàries, quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan concorrin a ella un terç dels associats amb dret de vot, i en segona convocatòria sigui quin sigui el número d’associats amb dret de vot.

Els acords es prendran per majoria simple de les persones presents o degudament representades quan els vots afirmatius superin als negatius, no essent computables per aquests efectes els vots nuls, en blanc ni les abstencions. Serà necessària majoria qualificada de les persones presents o representades, que resultarà quan els vots afirmatius superin la meitat d’aquestes per:

 • Acords per a constituir una Federació o integrar-se en elles.
 • Disposició o venda de bens integrants de l’immobilitzat.
 • Modificació dels Estatuts.
 • Dissolució de l’Associació.

ART. 21 – FACULTATS DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Són les següents:

 • Examinar i aprovar, si escau, la gestió de la Junta Directiva.
 • Examinar i aprovar el pressupost anual d’ingressos i despeses.
 • Aprovar les quotes ordinàries i extraordinàries proposades per la Junta Directiva.
 • Nomenar els membres de la Junta Directiva.
 • Qualsevol altra que no sigui competència exclusiva de l’Assemblea General Extraordinària.

ART. 22 – FACULTATS DE L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

Són les següents:

 • Modificació dels Estatuts.
 • Expulsió d’associats, a proposta de la Junta Directiva.
 • Dissolució de l’Associació.
 • Constitució de Federacions o integració en elles.

Capítol IV – Associats

ART. 23 – ADMISSIÓ

Podran ser socis totes aquelles persones amb capacitat d’obrar que tinguin interès en el desenvolupament dels fins de l’Associació.


ART. 24 – CLASSES I QUOTES

Podran existir les següents categories de associats:

 • Infantils (compresos dins l’edat escolar)
 • Numeraris
 • I qualsevol altra classe que la Junta Directiva proposi.

L’assignació i distribució de quotes es podrà fer en cada cas a l’Assemblea General. Podrà haver-hi socis sense quota només quan la seva ajuda a l’Associació ho mereixi, a judici de la Junta Directiva.


ART. 25 – PÈRDUA DE LA QUALITAT DE SOCI

La condició de soci es perdrà per:

 • Per renúncia voluntària, comunicada per escrit a la Junta Directiva.
 • Falta de pagament de la quota anual.
 • Contradir aquests Estatuts o perjudicar els interessos i fins de l’Associació.

En tots els casos els acords de cessament d’un associat s’adoptaran per la Junta Directiva.


Art. 26 – DRETS

Els socis tindran els següents drets:

 • Prendre part a totes les activitats organitzades per l’Associació en compliment dels seus fins.
 • Gaudir dels avantatges que l’Associació pugui obtenir en serveis i activitats d’altres associacions i organismes d’àmbit estatal i internacional.
 • Ser electors i elegibles pels càrrecs de la Junta Directiva.
 • Rebre informació sobre els acords adoptats pels òrgans de l’Associació.
 • Fer suggeriments als membres de la Junta Directiva orientats al millor compliment dels fins de l’Associació.

ART. 27 – DEURES

Els socis tindran els següents deures:

 • Complir els presents Estatuts i els acords vàlids de les Assemblees i de la Junta Directiva.
 • Abonar puntualment les quotes ordinàries i extraordinàries que es fixin vàlidament.
 • Exercir, en el seu cas, les obligacions inherents al càrrec que ocupin a la Junta Directiva.

Capítol V – El règim econòmic

ART. 28 – EL PATRIMONI

El patrimoni serà variable, depenent dels fins de l’Associació, i es comptabilitzarà com la diferència entre el seu actiu i el seu passiu. La quantia i composició del patrimoni de l’Associació es reflectirà anualment en un Balanç de Situació.


ART. 29 – PATRIMONI INICIAL

En el moment de la seva constitució l’Associació no té patrimoni ni fons social inicial.


ART. 28 – RECURSOS ECONÒMICS

L’associació es nodrirà dels següents recursos econòmics:

 • Les quotes dels associats, ordinàries i extraordinàries.
 • Les herències, llegats i donacions que es facin al seu favor, ja siguin d’associats o de terceres persones.
 • Les subvencions, ajudes o convenis d’organismes públics i de les entitats privades.
 • Les recaptacions de les activitats que realitzi.
 • Qualsevol altre recurs lícit.

ART. 30 – EXERCICI

L’exercici associatiu i econòmic serà anual i el seu tancament tindrà lloc el 31 de desembre de cada any.

Capítol VI – Dissolució i liquidació

ART. 31 – CAUSES DE DISSOLUCIÓ

L’Associació es dissoldrà voluntàriament quan així ho acordi l’Assemblea General Extraordinària, convocada per a tal efecte, d’acord amb allò disposat a l’article 20 d’aquests Estatuts.


ART. 32 – LIQUIDACIÓ

En cas de dissolució, l’Assemblea General Extraordinària designarà una comissió liquidadora que, una vegada extingits els deutes i cobrats els crèdits, procedirà a destinar l’haver líquid resultant a fins que no desvirtuïn la natura sense ànim de lucre de l’Associació.

Disposició final

En tot allò no contemplat en aquests Estatuts s’aplicarà la vigent Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’Associació, i les disposicions complementàries.